PROGRAM COVER GV Playoff 2 Nov 10,2023GV insert page BW 34GV insert page BW 35GV insert page BW 38GV insert page BW 39GV insert page BW 40IMG_3112IMG_3113IMG_3114IMG_3115IMG_3117IMG_3118IMG_3119IMG_3120IMG_3121IMG_3122IMG_3123IMG_3124IMG_3125IMG_3126